תביעה אזרחית חוזית 

תביעה אזרחית חוזית מבקשת לתת פתרון למי שנקשר ביחסיים חוזים עם גורם אחר , אדם פרטי , חברה , תאגיד , רשות , ואשר טוען כי זכויותיו מכוח החוזה הופרו. ישנם בדרך כלל שני מצבים עיקריים בתביעה מסוג זה , הראשון שבהם הוא מצב בו יש חוזה ולא קיימת מחלוקת כי אחד הצדדים לא מילא את חלקו בחוזה , מצב אחר קצת הרבה יותר מסובך הוא מצב בו לא קיימת מערכת יחסים חוזית בין הצדדים אבל חרף  אי קיומו של חוזה בכתב נהגו הצדדים בהתאם להסכמות מסוימות אשר מכוחן ניתן להסיג קיומו של חוזה. הן מי שיש בידיו חוזה והן מי שאין בידיו חוזה  ,אך זה טוען כי זכויותיו נפגעו יכול לתבוע את זכויותיו. בסיס התביעה הוא חוזה ולכן על הצד המבקש לתבוע את זכויותיו להוכיח כי או קיים חוזה בכתב בין הצדדים או כי קיימת מערכת חוזית אשר לא קיבלה את ביטויה בכתב בגין אותו חוזה.

המועד לתביעה החוזית הוא כעקרון מיד עם התגלות הטעם בגינו יש להגיש את התביעה בגין הפרת החוזה , לצד זאת קיימים מצבים נוספים בהם לדוגמא יכול צד לחוזה לתבוע את זכויותיו ללא קשר למועד ההפרה , אך בתנאי שיעמוד בתקופת ההתיישנות בת שבע השנים אשר קיימת מכוח חוק ההתיישנות. לצד תקופת ההתיישנות קיימת תקופת שיהוי , שיהוי הוא למעשה מצב בו אדם משתהה בהגשת תביעתו , השיהוי יכול לפעול לרעת מגיש התביעה מקום בו עבר הרבה זמן מעת גילוי העילה החוזית , ועד להגשת התביעה ברם אין בשיהוי כדי לשחרר את בית המשפט מן הצורך לדון בתביעה ובדרך כלל השיהוי ניתן להתגבר עליו מכוח הכללים אשר נהוגים לעניין שיהוי שזה לא המקום לפרטם.

עילות לתביעה לביטול חוזה , הן בדרך כלל טעות הטעיה עושק , יש גם טענה של חוסר תום לב אשר חולשת על החוזה מהשלב הטרום חוזי , אבל אין בעילה זו בלבד כדאי לאפשר השתחררות מן החוזה , ובדרך כלל טענה זו לבדה לא תספיק לצורך פתרון המחלוקת החוזית . טעות היא טעות שבעבודה , טעות בכדאיות העסקה לא נחשבת כטעות , הטעיה היא למעשה מצב בו צד לחוזה לא ידע על עובדות מסוימות ובכל זאת התקשר בחוזה. הצד אשר התקשר בחוזה יכול לבטל את החוזה. ההבדל בין טעות לבין הטעיה ברמה החוזית הוא כי במצב של טעות החוזה הוא בר ביטול , ובמצב של הטעיה החוזה הוא בטל מעיקרו. קיימות גם דוקטרינציות נוספות כמו promissory estoppel  אשר שואבת את כוחה מן המשפט הזר , וכן טענת לא נעשה דבר טענת שעל מנת לבוא בשעריהן יש צורך להוכיח מרכיבים מאוד מסובכים על מנת לקבל סעד מבית המשפט.

אם נקלעת לבעיה חוזית פנה אלי עוד היום ואסייע לך