עתירות מנהליות דיני מכרזים

עורך הדין גיא בית און מתמחה בהגשת עתירות מנהליות בנושא דיני מכרזים. הגשת עתירה מנהלית בנושא מכרזים , באה לתקוף או את תנאי המכרז , או את אי זכיית  העותר במכרז. תקיפת תנאי המכרז נעשית על דרך של ראשית בדיקת התנאים והאם יש בהם כדי להעמיד את את תנאי המכרז כלפי מגישי ההצעות בצורה שאינה שיווניות . לאמור מכרז מוטה , מכרז מוטה הוא פגם בניהול המכרז אשר בית המשפט המחוזי ביושבו כבי משפט לעניינים מנהליים יטה לפסול אותו.

ברם אין צורך להרחיק לכת כל כך הרבה , לעתים די בהעמדת תנאים אשר יש בהם כדי לקפח בצורה מסוימת את חלק מן המתמודדים במכרז , בצורה בה יינתן תעדוף לגורם כזה או אחר , במכרז עצמו . תעדוף זה גם הוא נכנס אל תוך עילת אי השוויון בין המציעים , כמו כן יש מצבים בהם צד למכרז אשר זכה בו לא העמיד ערובה מתאימה או לא עמד בתנאי המכרז ויש צורך לפסול אותו.

הרשות אשר עורכת את המכרז , צריכה להיות רשות ציבורית , או רשות שהיא נושאת בתפקיד שהוא דו מהותי , לדוגמא רשות מקומית אשר מחד היא רשות ציבורית , אבל תחתיה יש חברה עירונית , אשר נחשבת למי שאיננה כפופה לכללי המשפטי המנהלי. היות והרשות נושא בתפקיד שהוא דו מהותי , תחת חברה עירונית עדיין זו תהיה כפופה לכללי המשפט המנהלי , ובמקום שהיא עורכת מכרז אשר עומד בניגוד לכללי המשפט המנהלי יש מקום להביא את החלטתה בפני ביקורת שיפוטית.

הביקורת השיפוטית עצמה בודקת את כללי המכרז , ואת התנהלות הרשות כלפי כל המציעים במכרז ובמקום שבו מוצא בית המשפט כי נפל פגם בניהול המכרז יש באפשרותו של בית המשפט להביא למצב בו הוא יבחר לפסול את המכרז או להורות לרשות לנקות כל פעולה אחרת כפי שזו תיראה לו לנכון לעשות כן.

דיני המכרזים נוגעים בכל תחום ותחום בחיים המסחריים , במכרז רשויות מקומיות במכרזים על עבודות על רכישת טובין ושירותים מגורים שונים , יש לזכור אנו חיים במשק שהוא משק מופרט בו הרשות עצמה או גורמים ציבוריים רוכשים שירותים משירותים שונים  מגורמים פרטיים וזאת באמצעות מכרז , אם צד רואה את עצמו נפגע זכותו לפנות בעתירה מתאימה לבית המשפט לעניינים מנהליים וזאת על מנת להביא לשינוי תנאי המכרז.

אם נפגעת מהחלטה של רשות מנהלית , ואם קופחו זכויותיך במסגרת מכרז אתה מוזמן לפנות אלי