טלפון במשרד 039391070
סלולר אישי 050-5350239
פקס 03-6914792

עתירה מנהלית זהו הליך משפטי אשר עוסק בתקיפת החלטותיהן של רשויות ושל גופים האמונים על טיפול בנושאים מוגדרים. ככלל, המשפט המנהלי נוגע ומתקשר לתחומי חיים רבים – החל מתחומי התחבורה, הבנייה, החינוך, הממשל ועוד. תביעות המוגשות בעניינים מנהלתיים נקראות "תובענות מנהליות" וככל שמתעוררות לגביהן מחלוקות כאלו ואחרות, ניתן להגיש עליהן ערעור מנהלי אל בתי המשפט אשר עוסקים בעניינים מנהליים. במאמר זה אנו נדון לעומק בשלל ההיבטים המשפטיים הקשורים לעתירות המנהליות.

 

עתירות מנהליות הן עתירות המוגשות אל בתי המשפט המחוזיים, והן מוגשות כנגד החלטות  המתקבלות ע"י מוסדות שלטוניים, רשויות מקומיות וגופים ציבוריים. בהתאם להגדרתה של תקנה 2 לתקנות המנהליות, העתירות תוגשנה לבתי משפט מחוזיים אשר נמצאים באותו אזור שיפוטי שבו התקבלו החלטותיהם של המוסדות, הרשויות או הגופים הציבוריים השונים (וזאת, בהתאם לקביעה בסעיף 3 ב- 'חוק תקנות בית המשפט לעניינים מנהליים, התש"ס – 2000').

 

באופן עקרוני, כל אזרח רשאי להגיש עתירה מנהלית, והיא משמשת מבחינתו ככלי משפטי המאפשר לו לנסות ולשנות את החלטותיהם של גופים ומוסדות ציבוריים שונים. להבדיל מתחומי משפט אחרים כגון דיני הנזיקין למשל, את העתירה המנהלית חובה להגיש כמה שיותר מהר. החוק אומר כי עתירות מנהליות אשר תוגשנה כעבור 45 ימים (מרגע היוודע קבלת ההחלטה העומדת בלב ליבה של העתירה), תהיינה עשויות להידחות על הסף על סמך עילת ה- "שיהוי" (כלומר, מ- סיבה של עיכוב בהגשת העתירה). על מנת לוודא כי העתירה תוגש כנדרש ובכדי להבטיח שמירה מלאה על זכויותיכם, מומלץ לפנות ולהתייעץ תחילה עם עו"ד מומחה לדינים מנהליים.

 

 

תהליך הגשת העתירה המנהלית

כל אדם אשר בוחר להגיש עתירה מנהלית צריך להגיש לידיו של ביהמ"ש "כתב עתירה" ייעודי. בכתב העתירה יופיעו בין היתר:

 

 • פירוט ההחלטה שבגינה מוגשת העתירה.

 

 • התכתבויות קודמות ו- מלאות בין הצד העותר לבין הרשות/מוסד שכנגדם הוגשה העתירה.

 

 • כל מסמך ותיעוד רלוונטיים המתקשרים לנושא העתירה.

 

הערה חשובה:

מגיש העתירה צריך להראות לבית המשפט כי הוא פנה אל הרשות/מוסד שקיבלו את ההחלטה השנויה במחלוקת – עוד בטרם הגשת העתירה. במידה ולא נעשתה פנייה כזו, העותר יצטרך לנמק את הסיבה לכך בכתב העתירה שהוא מגיש.

 

בנוסף לכתב העתירה, יש להגיש לידיו של בית המשפט תצהיר המכונה "בג"צי" –  זה הוא תצהיר קצר המתייחס לעובדות ולטענות המוצגות בכתב העתירה. במסגרת התצהיר ה- "בג"צי", העותר מצהיר ומתחייב בפני ביהמ"ש כי העובדות שהוא מציג בכתב העתירה הן אמינות ונכונות.

 

את העתירה יש להפנות כמובן כנגד הרשות/המוסד/הגוף הציבורי אשר קיבלו את ההחלטה שבגינה היא מוגשת. הגורמים הנ"ל מוגדרים עפ"י לשון התקנות כ- "משיבי העתירה", וחשוב מאוד להקפיד על מילוי נכון ומדויק של פרטיהם.

 

לאחר הגשתם של כתב העתירה וכל שאר המסמכים הנדרשים, השופט שדן בעניין העתירה יוכל לקבל את ההחלטות הבאות:

 

 • לקבל את טענותיו של העותר.

 

 • לדחוק או למחוק לאלתר את טענותיו של העותר.

 

 • להורות לעותר לתקן או להמציא השלמות בעניין העתירה.

 

הגשת בקשה לצווי ביניים

במסגרת המשפט המנהלי העותר רשאי להגיש לביהמ"ש בקשה מיוחדת להטלת צו ביניים. צו זה, המהווה כמעין חלופה "מנהלית" לסעד זמני, מאפשר לספק למגיש העתירה פתרון זמני עד שהדיון בה יסתיים. כלומר, המטרה היא למנוע גרימת נזקים לעותר אשר נובעים מהחלטותיהם של מוסד שלטוני, רשות מקומית או גוף ציבורי כאלו ואחרים. בדומה לחשיבות הגשתן במהרה של העתירות המנהליות עצמן, חשוב להגיש את הבקשה להטלת צו הביניים מוקדם ככל הניתן. במקרה הזה, גם השתהות של מספר ימים בודדים תוכל לגרום לדחיית הבקשה על הסף.

 

את ההחלטה האם להטיל או לא להטיל צו ביניים, ביהמ"ש יוכל לקבל על סמך הצגת כתבי טענות (במהלך הדיון בעתירה המנהלית) או בדרך שנייה של קביעת דיון נוסף בנושא. במקרים מסוימים, הוא אף יכול להתנות את הטלת צו הביניים בהפקדת ערובה כספית. ברמה המשפטית, צו הביניים הוא "כאוויר לנשימה" מבחינתו של העותר. על כן, חשוב לנו לחזור ולהדגיש בפניכם את העובדה כי רק פנייה לעו"ד מומחה אשר עוסק בתחום הדינים המנהליים תוכל להבטיח במקרה הזה שמירה ומיצוי מלא של זכויותיכם.

 

כפי שכבר ציינו בפתח הדברים, עתירות מנהליות הן עתירות המוגשות כנגד החלטות המתקבלות ע"י מוסדות וגופים ציבוריים.

 

בהקשר זה, הנה כמה סיבות רלוונטיות להגשת עתירות מנהליות:

 

 • החלטות של הרשות המקומית בנוגע לנושאים כגון תשלומי ארנונה או הוצאת צווי הריסה.

 

 • מוסדות חינוכיים ובתי ספר אשר מסרבים לקלוט תלמידים/סטודנטים מסיבות שאינן מוצדקות.

 

 • אדם שהשתתף במכרז עירוני וזכויותיו נפגעו.

 

 • פגיעה בחופש המידע (למשל- גופים שלטוניים אשר אינם מוכנים להעביר מידע לאזרחים המבקשים זאת מתוקף 'חוק חופש המידע, תשנ"ח – 1998').

 

 • ועוד…

 

 

על אף העובדה כי כל אזרח ואזרחית רשאים להגיש עתירות מנהליות, זה הוא ממש לא עניין של מה בכך. הדרך הנכונה והיעילה ביותר לעשות זאת, היא להיעזר כאמור בשירותיו של עו"ד מומחה לעתירות מנהליות אשר מטפל בסוגיות בתחום הדין המנהלי.