עורך דין מנהלי

עורך דין גיא בית און מתמחה במשפט המנהלי. במסגרת זו מייצג מזה 14 שנים גורמים שונים בפני גורמים ציבוריים. הייצוג במשפט המנהלי, בשונה מתחומי משפט אחרים , הוא ייצוג מורכב ממספר רב מאוד של סיבות. והראשונה שבהן היא בהחלטה האם מתקיימת עילה להתערבות בין המשפט המנהלי בהחלטה מנהלית , ככל שעסקינן במשפט המנהלי על העותר , להוכיח כי החלטה או העדר החלטה הם אלו שגרמו לפגיעה בזכויות החוקיות והחוקתיות שלו.

זכויות חוקיות הן זכויות אשר מפורטות בחוק , לאמור אם ההחלטה המנהלית נוגדת מקור הסמכה בחוק , או שהיא לא מביאה בחשבון מקור השוואה בחוק. ככל שעסקינן בזכויות חוקתיות אנו מדברים על זכויות מכוח  חוקי היסוד הקיימים במדינת ישראל לאורם נבחן כל חוק , או כל החלטה.

בין אם המדובר בזכויות שהן זכויות מכוח חוק , או מכוח תקנה או מכוח כל מקור חוקי אחר , אשר מקופלות בתוך החלטה מנהלית יש לפרש את ההחלטה המנהלית בהתאם לאותו מקור נורמטיבי מכוחו ניתנה ההחלטה המנהלית . אולם לא די בכך על מנת שבית משפט יתערב בהחלטה המנהלית וגם יבקר אותה יש צורך להראות כי אחת מעילות ההתערבות חלה במקרה הספציפי של העותר , וזאת לצד פגם אשר נפל בהחלטה המנהלית. הפגם יכול להיות העדר הפעלת שיקול הדעת המנהלי , חוסר סבירות , לאמור ההחלטה המנהלית התקבלה תוך אי שקלת מכלול השיקום אשר היה על מקבל ההחלטה לשקול עובר לקבלת ההחלטה. חוסר מדתיות , מדתיות היא אבן יסוד במשפט המנהלי המשמעות של מדתיות , היא שהחלטה צריכה להיות מדתית במסגרת האיזון אשר אמור להיות בין זכויות הפרט בחברה דמוקרטית לבין זכויות אחרות.

האיזון בין הזכויות לצדד המקור הנורמטיבי הוא לב לבו של המשפט המנהלי במסגרתו עומדים מחד האזרח והריבון. התפקיד של בית המשפט המנהלי כמו גם בג"ץ הוא לא להחליף את שיקול הדעת של מקבל ההחלטה , זה לא תפקידו ולשם כך הוא לא הוקם. אבל התפקיד של בית המשפט לעניינים מנהליים הוא לבחון האם ההחלטה המנהלית התקבלה בהתאם לדין ובהתאם לעקרונות המשפט המנהלי והחוקתי , ומקום שבו קיים פגם בהחלטה המנהלית , ואין המדובר בפגם מנהלי טרוויאלי אלה מדובר בפגם מנהלי שהוא פגם של ממש במסגרתו נפגעות זכויות העותר , בית המשפט לעניינים מנהלים יכול לתת את ההוראות המתאימות לרשות כיצד לפעול.

הדיון בבג"ץ דומה לזה שנערך בבית המשפט לעניינים מנהליים, מה שקרוי בג"ץ קטן , רק שבג"ץ דן בשני מקרים כשאין ערכאה אחרת שיכולה לדון בתיק , ומטעמי צדק. מאז הקמת בית המשפט לענייניים מנהלים רוב התיקים פרט לתיקים גדולים מאוד הועברו לבית המשפט לעניינים מנהלים.

הדיון המנהלי הוא דיון מורכב , ודורש ידע במשפט המנהלי ופסיקה , ובכל סדרי הדין האחרים .

עורך דין גיא בית און בעל ניסיון בייצוג בהליכים מנהלים שונים צור קשר. .