ניסוח חוזה

ניסוח חוזה כל חוזה מחייב התייחסות למכלול שלם של פרטים. יכול שיהיה זה חוזה מקרקעין , יכול שיהיה זה חוזה לאספקת סחורה , או ביצוע עובדה מסוימת או כל חוזה אחר. לצדדים יש את חופש החוזים , ועל פי עקרון חופש החוזים הם לא חייבים להביא את החוזה אל הכתב , פרט לחוזים במקרקעין אשר מחייבים את דרישת הכתב. חוזה למעשה יכול שיהיה בכל דרך בכתב בעל פה או בהתנהגות .

במידה ולא קיים חוזה בכתב על היושב בדין להסיק או לשלול את קיומו של החוזה מכוח התנהגות הצדדים. לאמור מקום שפלוני אלמוני מספק עבודה לגורם מסוים אבל אין ביניהם חוזה די בהודאה בקיומה של העבודה כדי להוות בסיס לחוזה, ואם מזמין העבודה לא שילם למבצע העבודה עבור אותה עבודה אז לא תעמוד לא הטענה כי אין בין הצדדים חוזה. שכן ביצוע העבודה משמש ראיה לקשר חוזי בין הצדדים.

מאחר ולא בחוזים בעל פה עסקינן  , אנו עוסקים בחוזה שהוא חוזה בכתב כל חוזה בכתב צריך לכלול מספר פרטים בסיסיים. זהות הצדדים , אופי השירות , תנאי התשלום. בניסוח חוזה חשוב גם לצפות מצבים של הפרת חוזה כמו לדוגמה הפרת חוזה , או אי ביצוע התחייבות מכוח החוזה. מנסח החוזה נדרש להכניס לתוך החוזה כל תנאי אפשרי גם אם הוא מרחיק לכת , שכן ככל שעסקינן בחוזים הראיה קדימה היא המחייבת את מנסח החוזה , תוך צפייה של קשת המצבים האפשריים הסבירים והבלתי סבירים אשר עלולים לקרות במהלך ההתקשרות החוזית.

חוזים מסוימים מחייבים מתן הגנות , לאמור מה יקרה במצב בו החוזה יופר. ההגנה הפשוטה ביותר היא הזכות להודיע על בטלות החוזה. לא כל חוזה יהיה בטל באופן מיידי על מנת להודיע על בטלות החוזה יש צורך ראשית שתהיה הפרה אשר לא ניתן לתקן אותה אם לא ניתן לתקן אותה אז החוזה בא אל קיצו. הגנה נוספת היא קביעת תנאים יסודיים בחוזה , המונח תנאי יסודי בהגדרת החוזה היינו מונח אשר מאפשר לקבוע כי הפרת התנאי מזכה צד מן הצדדים בחוזה להודיע על ביטול החוזה.

ישנם שני תנאים בחוזה תנאי שהוא בר ביטול voidablel  ותנאי שהוא void בטל. שני תנאים אלה הם תנאים יסודיים במצב  שהתנאי שהופר הוגדר כבר ביטול , החוזה לא חייב להיות מבוטל , אולם תנאי אשר הוא void הוא מוגדר כתנאי שמכוחו מתבטל החוזה. תנאי זה מתקיים אם נקבע שהפרת תנאי מסוים הנה הפרה יסודית של החוזה.

מנגנון נוסף הוא מנגנון הפיצויים אשר הצדדים קובעים בחוזה. בדרך כלל תנאי זה הוא תנאי מתריע לאמור תנאי אשר מכוחו במידה והחוזה מופר הצד שהפר את החוזה צריך להביא למצב בו הצד המפר ישלם פיצויים שהם פיצויים מסוכמים. דנתי עד כה בניסוח חוזה בצורה כללית , אבל ישנם עוד הרבה מאוד מצבים אשר הם נוגעים לעולם החוזים אבל בכך אדון בעמודים האחרים.